Assegurança embarcacions de motor

Com a especialistes en assegurances d’embarcacions d’esbarjo, oferim una protecció òptima i amb una àmplia cobertura per poder gaudir de la navegació de motor.

A més, també oferim la possibilitat d’estalviar fins a un 20 % de l’assegurança d’embarcacions. D’aquesta manera, si el nostre client ha contractat alguna de les cobertures de danys i en el transcurs d’un any no ha patit sinistralitat, tindrà dret a la devolució del 20 % de la prima pagada. Si la pòlissa inclou les cobertures de tercers més accidents i si la prima és superior a 150 €, aquesta devolució serà del 10 %.

Assegurança embarcació de motor amb bandera estrangera

Assegurem les embarcacions amb bandera estrangera quan tinguin port base a Espanya. Truqui de franc al 900 100 390 o, si ho prefereix, li trucarem nosaltres.

 

Assegurança embarcacions de motor: Cobertures Bàsiques

Responsabilitat civil de subscripció obligatòria

Aquesta garantia està sotmesa al R. D. 607/1999, de 16 de abril, pel qual s’aprova el Reglament de l’assegurança de responsabilitat civil de subscripció obligatòria per a embarcacions d’esbarjo o esportives. Segons aquesta normativa, el capital per aquest concepte és de 336.566,77 euros.

Aquesta cobertura inclou les conseqüències de la responsabilitat civil extracontractual del client assegurat, sempre que hi hagi intervingut culpa o negligència.

Responsabilitat civil de subscripció voluntària

Aquesta cobertura permet ampliar el capital de responsabilitat civil fins als 600.000 euros.

Assistència marítima

En el cas d’avaria de l’embarcació assegurada, quedaran cobertes les despeses de remolc de l’esmentada embarcació fins a la zona portuària o esportiva més propera al lloc on s’hagi esdevingut l’avaria.

Defensa penal

Mitjançant aquesta cobertura es garanteix la defensa i la representació del client assegurat en processos penals, així com també en el pagament de les despeses en les quals incorri el client com a conseqüència de la seva intervenció en els procediments esmentats, i dels quals derivi o pugui derivar la responsabilitat civil coberta per la pòlissa.

Reclamació de danys

Si com a conseqüència d’un accident, tant si és garantit per la pòlissa com si no ho és, i que hagi tingut lloc en l’embarcació assegurada, es provoquen danys materials o lesions corporals a algun tripulant, o danys a les seves pertinences, la companyia es compromet a reclamar al tercer responsable –o a la seva entitat asseguradora–, amistosament o per la via judicial i en nom del perjudicat, la indemnització corresponent per danys i perjudicis.

 

Assegurança embarcacions de motor: Cobertures Opcionals

Assistència a terra

S’ofereix la possibilitat de contractar l’assistència a la tripulació a terra, que inclou, entre d’altres, les prestacions següents: repatriació o transport sanitari de ferits i/o malalts, repatriació o transport dels familiars assegurats, retorn anticipat a causa de la defunció d’un familiar, desplaçament d’un familiar per acompanyar el client assegurat hospitalitzat, pagament o reemborsament de despeses mèdiques, quirúrgiques, farmacèutiques i d’hospitalització a l’estranger, etc.

Accidents personals ocupants

Es garanteix el pagament de les prestacions per lesions corporals esdevingudes al contractant i a tota persona assegurada, transportada a títol gratuït amb la seva autorització i el seu consentiment, mentre es trobi a bord de l’embarcació, o bé en el moment d’embarcar o de desembarcar.

Aquesta cobertura es fa extensiva als danys causats als tripulants o als ocupants de l’embarcació principal, quan es trobin a bord de l’embarcació auxiliar, o bé durant el moment d’embarcar o de desembarcar.

Pèrdua total o abandonament

S’indemnitzarà la pèrdua total o l’abandonament de l’embarcació assegurada com a conseqüència d’un esdeveniment marítim.

També queda coberta la pèrdua total de l’embarcació, durant la seva estada a terra, en determinats supòsits, així com la pèrdua total de l’embarcació com a conseqüència d’actes vandàlics.

Indemnitzem el client amb el valor de la compra de la seva embarcació, sempre que l’antiguitat d’aquesta embarcació sigui igual o inferior a dos anys. A més, també abonem les despeses de salvament ocasionades en intentar salvar l’embarcació o per tal de minimitzar les conseqüències del sinistre. Aquesta cobertura es fa extensiva a l’embarcació auxiliar que vagi incorporada a l’embarcació assegurada, sempre que estigui expressament definida en les condicions particulars.

Avaries particulars

Mitjançant aquesta cobertura, l’embarcació queda coberta contra els riscos de pèrdua o avaries causades per enfonsament o naufragi, avarada o embarrancada, xoc o col·lisió amb objectes fixos i/o flotants, abordatge, incendi, explosió, caiguda d’un llamp i cop de mar a causa d’un temporal. Igualment, també queden cobertes les despeses de salvament o desembors en què incorri el client assegurat per tal de disminuir o d’evitar qualsevol pèrdua o risc cobert per l’assegurança.

També cobrim els danys que pateixi l’embarcació per maniobres d’entrada a l’aigua o de sortida, o per incendi o explosió durant la seva estada a terra; també cobrim els danys produïts durant el seu transport terrestre, a conseqüència d’un accident provat del portador o el seu remolc i incendi. Aquesta cobertura es fa extensiva a l’embarcació auxiliar.

Franquícia decreixent

Amb METROmar, el client paga cada cop menys, perquè la franquícia per avaries de la seva pòlissa decreix un 25% anual, si no declara sinistres passat un any.

Robatori

Es cobreix el robatori i els danys per intent de robatori, tant de l’embarcació completa com de peces que constitueixin parts fixes de l’embarcació, tant si es troba a flor d’aigua, com si és en un garatge o durant el seu transport.

Objectes personals

Es cobreixen els danys causats a objectes personals en el cas de sinistre de l’embarcació, inclosos els supòsits de robatori.

Cobertura de lones

Les lones i les fundes estaran cobertes sempre que estiguin expressament declarades en les condicions particulars de la pòlissa.

 

Per l’assegurança de la teva embarcacions de motor confia en Assegurances de vaixells METROmar.

Truqui de franc al 900 100 390 o, si ho prefereix, li trucarem nosaltres.

Si vols contractar amb nosaltres l’assegurança de la seva embarcació amb un magnífic descompte feu clic aquí.

Print
Share