Preguntes freqüents

1. Quin tipus d’embarcacions es poden assegurar a METROmar?

Es poden assegurar embarcacions d’esbarjo o esportives; és a dir, objectes flotants destinats a la navegació d’esbarjo i esportiva propulsats amb motor, incloses les motos nàutiques, així com també objectes flotants sense motor i amb una eslora superior a sis metres.

2. Quin àmbit de navegació es cobreix?

La cobertura de l’assegurança s’estén a garantir els sinistre emparats ocorreguts en l’àrea marítima disposada entre el litoral espanyol i/o portuguès i/o del Mar Mediterrani i/o del francès fins a l’altura de Calais, i les milles declarades en aquestes condicions particulars , així com les travessies entre la Península Ibèrica i les Illes Canàries.

En el cas que es declari com a àmbit de navegació pantans i rius, aquests estaran compresos dins de la geografia espanyola.

En tot cas, l’àrea de navegació de l’embarcació assegurada quedarà limitada a l’usual i autoritzat pels reglaments i/o autoritats competents per a l’embarcació de la seva classe, si aquesta és menor.

3. Existeix la possibilitat de contractar una cobertura d’accidents?

A les nostres pòlisses, es pot contractar la cobertura d’accidents, per la qual es indemnitzarian les lesions corporals ocorregudes al contractant i a tota persona assegurada, membre o no de la seva família, transportada a títol gratuït amb la seva autorització i consentiment mentre es trobi a bord de l’embarcació, o en el moment d’embarcament o desembarcament.

4. En el cas de sinistre, quins passos s’han de seguir?

Pots trucar al telèfon de Metromar 900.100.390, o enviar un correu electrònic a siniestros@fiatc.es adjuntant la següent documentació:
• Nº de pòlissa.
• Data de sinistre.
• Descripció de la causa dels danys.
• Lloc d’ocurrència.
• Persona de contacte i telèfon.

Si és necessari, també es pots trucar a Salvament Marítim, al 900 202 202.

5. Les assegurances d’embarcacions METROmar cobreixen la responsabilitat civil en el cas de col·lisió amb tercers?

Les assegurances d’embarcacions METROmar, en compliment del Reial decret 607/1999, de 16 d’abril, pel qual s’aprova el Reglament de l’assegurança de responsabilitat civil de subscripció obligatòria per a embarcacions d’esbarjo o esportives, té per objecte mínim la cobertura de la responsabilitat civil extracontractual en què puguin incórrer els naviliers o els propietaris d’embarcacions d’esbarjo o esportives, les persones que degudament autoritzades pel propietari exerceixin com a patrons de l’embarcació, així com aquelles altres persones que els assisteixin en el govern i els esquiadors que pugui arrossegar l’embarcació, pels danys materials i personals, i pels perjudicis que en siguin conseqüència i que, per culpa o negligència, causin a tercers, a ports o a instal·lacions marítimes, a causa de col·lisió, abordatge i, amb caràcter general, per la resta de fets derivats de l’ús de les embarcacions en les aigües marítimes espanyoles, així com pels esquiadors i els objectes que remolquin al mar.

Aquestes garanties es fan extensives a l’embarcació auxiliar que vagi incorporada a l’embarcació assegurada, quan navegui independentment de l’embarcació principal i sempre que estigui expressament identificada en les condicions particulars de la pòlissa i sempre que el motor d’aquesta embarcació auxiliar no sigui superior a 8 kW o la seva eslora no superi els 4 metres.

6. Es pot assegurar l’embarcació si es fa servir per llogar-la a tercers?

METROmar ofereix una assegurança específica per a les embarcacions esportives o d’esbarjo que s’explotin amb propòsits lucratius, és a dir, les de la llista sisena. Truqui de franc al 900 100 390 o, si ho prefereix, li trucarem nosaltres.

 7. S’obtenen beneficis en el cas que no hi hagi sinistres?

Quan durant l’anualitat no hi hagi hagut sinistralitat, totes les pòlisses de Metromar que tinguin contractada alguna de les cobertures de danys tindran dret a la devolució del 20% de la prima pagada. Si la pòlissa té les cobertures de tercers més accidents i la prima neta és superior a 150 € aquesta devolució serà del 10%.

Aquesta devolució es realitzarà sempre que es renovi el contracte.

8. Les assegurances d’embarcacions METROmar cobreixen la participació en regates i/o esdeveniments esportius?

Oferim la possibilitat d’assegurar embarcacions d’esbarjo que participin en regates i concursos de pesca socials.

9. Les assegurances METROmar inclouen la contractació de l’assistència marítima?

En efecte, la cobertura de despeses de remolc està inclosa en les nostres assegurances si es contracta. En el cas d’avaria, la companyia es farà càrrec, amb el límit establert en la pòlissa, de totes les despeses ocasionades pel remolcament de l’embarcació fins a la zona portuària o esportiva més propera al lloc de l’avaria.

10. I pel que fa a la remoció de restes, també hi està inclosa?

La remoción de restos está incluida en nuestro seguro contratando la garantía de daños hasta un máximo del 10% de la suma asegurada casco/máquina, existiendo la posibilidad de ampliar voluntariamente el límite fijado.

En los seguro de Responsabilidad Civil Obligatoria también tenemos la opción de contratar la remoción de restos.

 

Print
Share